ANBI

1: Baptistengemeente Spijkenisse

Vastgelegd in de statuten van september 2004

De Baptistengemeente Spijkenisse  maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

De gemeente heeft als fundament: de Heer Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en mensen. De gemeente aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde en onfeilbare Woord van God, als enige betrouwbare getuigenis aangaande Gods openbaring en als het hoogste gezag voor geloof, leer en leven.

Doel van de gemeente:

De gemeente erkent en aanvaardt als haar opdracht van de Heer Jezus Christus om:

  1. overal het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen;

  2. hen, die de Heer Jezus Christus aanvaard hebben, op de belijdenis van hun geloof te dopen door onderdompeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

  3. de leden, die haar zijn toevertrouwd te leren onderhouden alles wat de Heer Jezus Christus bevolen heeft.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)

8235.27.803.L.01.

3. Contactgegevens

Postbus  260

3200 AG Spijkenisse

0181-615988 (secretaris)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Bestuurssamenstelling

Het dagelijks bestuur van Baptistengemeente Spijkenisse bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

De Raad bestaat uit :

Voorzitter

4 overige raadsleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De missie van de Baptistengemeente is om vanuit Gods liefde een helende en delende gemeenschap te zijn, die midden in de maatschappij staat, tot verheerlijking van God de Vader.

Deze missie wordt concreet samengevat in een visie:

Gods liefde ontvangen, groeien in geloof, zorgen voor elkaar, delen met anderen.

Hierbij verlangen wij ernaar een plaats te zijn waar mensen zich thuis voelen, waar mensen inspirerende en dienende gemeenschap te zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus, die door de kracht van Gods Geest zodanig verschil maken in hun omgeving dat mensen God leren kennen.

De identiteit, de opdracht en uitvoering is terug te vinden in de statuten, artikel 1 t/m 4 welke hieronder zijn weergegeven.

Beleid

Om vorm te geven aan deze visie blijft voor 2017-2018 het beleid er op gericht om een parttime kerkelijk werker aan te trekken die ons hierbij helpt. Tevens zijn we een traject gestart van coachen tot discipelschap. De praktijk laat zien dat dit de beste manier is om een gemeente te laten groeien in discipelschap. Wat weer ten opbouw is van de gemeente.

Tijdens de jaarvergadering wordt de leden en vrienden gevraagd om zich door middel van commitment te verbinden aan de gemeente en zo ook verantwoordelijkheid te dragen voor de financiële kant van een kerkelijk werker.

Het onderwijs in de gemeente zal er op gericht gaan worden om mensen te helpen om een toegewijde volgeling te worden van Jezus Christus en hen te leren hoe zij in de eigen omgeving het verschil zullen maken zodat mensen God leren kennen.  Het jaar thema welke we hiervoor inzetten is "zie je mij echt, mooier dan je denkt''.

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1   

 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.
 4. GRONDSLAG

Artikel 2    De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3    Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

Statuten Unie van Baptistengemeenten (PDF)

Huishoudelijk regelement Unie van Baptistengemeenten (PDF)

Werkorde Unie van Baptistengemeenten (PDF)

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Jaarverslag Baptistengemeente Spijkenisse 2014-2015 (PDF)

Jaarverslag Baptistengemeente Spijkenisse 2016-2017 (PDF)

Jaarverslag_Baptistengemeente_Spijkenisse-2017-2018
(PDF)

9. Financiële verantwoording

Baten

Begroting

2017/ 2018

Werkelijk

2017 / 2018

Begroting

2018 / 2019

Vaste Vrijwillige Bijdrage 32000 26996 38000
Rente 0 0 0
Opname 30000 25792 29000
Giften   650 0
Totaal Baten 62000 53438 67000
Lasten      
Administratie en financiën 6060 5160 5880
Huisvesting 18060 17271 17000
Samenkomst 7500 8141 6400
Jeugdwerk 3300 1650 1850
Gemeente opbouw 1100 900 1800
Pastoraat 4450 4080 4550
Loonkosten 10.300 16914 29000
Totaal lasten 50770 54116 65640
       
Resultaat + 11230 -1672 +1360

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

De inkomsten zullen weinig veranderen. De Vaste Vrijwillige Bijdrage zal iets meer opbrengen. Het rendement van het spaargeld zal minder zijn door dat de rente laag is. De uitgave zullen stijgen omdat er een parttime gemeente werker wordt aangetrokken.

Agenda

31Oct
Sunday 31 October 10:00 - 11:30
Eredienst (8)

Contact

 • (+31)181-615988
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Samenkomst

Zondag 10:00 uur - 11:30 uur
  kinderopvang aanwezig

 

Locatie

Social media